„Подобряване на производствения капацитет във ВАСАНИ ЕООД”

Фирма ВАСАНИ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0303-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет във ВАСАНИ ЕООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:
създаване на нов стопански обект (основен предмет на проекта);
повишаване на производствения капацитет на фирмата;
засилване на експортния потенциал на фирмата.

Общата стойност на проекта е 147 000,00 лв., от които 87 465,00 лв. европейско и 15 435,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 10.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.